this.src='Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a Gyerekekért SOS 90' Alapítvány számára ajánlották fel.';

Képek a Kedvesház életéből


Golyatabor 14 Zenei Ki Mit Tud 13
Golyatabor 34 Marciusi szulinapok 16
Velencei to 38 Garbolc tabor 78
Mocsar Richard 10 Szavaloverseny 5

Értékeink, eredményeink

A 20 év alatt több mint 100 gyereket nevelt a Kedvesház, mindenki elvégezte az általános iskolát.

Az iskolában megszűnt a lemorzsolódás, minden kedvesházi gyerek továbbtanul, többen érettségit szereztek.
Csökkent a helyi társadalomban az előítéletesség a romák iránt.
Pozitívan változott szülőknek az iskolához, a tanultsághoz való viszonya. (Erősödött motivációjuk, kitörési aktivitásuk, szülői kompetenciájuk, a munka világában való érvényesülési törekvésük).
A Kedvesházban felnőtt gyerekek szülőkként „kedvesházi értékek” szerint nevelik gyerekeiket, küzdőkké váltak, dolgoznak, a munka világában akarnak érvényesülni.
A programból kinőtt Kedvesház-pedagógia országosan is elismert a pedagógusok körében. Több mint 4000 pedagógus végezte akkreditált továbbképzéseinket, száznál is több óvodában, iskolában alkalmazzák a Kedvesház-pedagógia módszereit a roma/hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésében, a szülőkkel való kapcsolat kiépítésében.

Magyarország Kormánya, a program alapítóját 2012-ben "Nemzetiségekért Díj"-ja tüntette ki.

A Kedvesház program fejlesztése 2013. április 2. - 2014. július 31. PDF Nyomtatás E-mail

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg.

A fejlesztés célja

Humán és pénzügyi erőforrások bevonása a Kedvesház program működtetéséhez. A Kollégiumban nevelkedő 25 gyerek és családjaik élethelyzetének javítása; iskolai sikerességet elősegítő; szociális, oktatási, preventív gyermekvédelmi, egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

A szakmai, szakmaközi, önkormányzati, és a civil szervezetek közötti együttműködések erősítése.

A roma/hátrányos helyzetű népesség társadalmi befogadását és integrációját elősegítő modellértékű szolgáltatási program működtetése, továbbfejlesztése, Kedvesház program sztenderd kidolgozása.

A projekt keretében a programba bevont szakemberek

1 szociális munkás, 1 nevelőtanár, 3 óraadó szaktanár, 1 fejlesztő pedagógus 1 szakmai vezető, 1 alapítványi menedzser, 1 családsegítő munkatárs, 2 foglalkozás vezető (művészeti, kulturális), 6 önkéntes.

A projekt hosszú távú céljai

Kapacitásbővítéssel, humán erőforrások bevonásával, az intézményt működtető alapítvány bevételi forrásait növelő menedzsmenttel célunk a hosszútávon fenntartható, stabil működési alapok megteremtése a Kedvesház program működtetéséhez. Ez előrevetíti a hosszú távú stratégiai tervezés szükségességét és lehetőségét a programban rejlő fejlődési, fejlesztési lehetőségek kiaknázására. Ehhez szorosan kapcsolható hosszú távú cél, hogy a Kedvesház Esélyteremtő Program Nyírteleken egy olyan modell intézménnyé (szakmai bázis központtá) váljon, ahol a program értékei és eredményei a széles nyilvánosság számára is jól megmutathatók. Végül a legfontosabb hosszú távú cél, a program hálózatszerű elterjesztése, ami országos szinten generálhat pozitív változásokat a roma/hátrányos helyzetű népesség társadalmi felzárkóztatásának, oktatási társadalmi integrációjának elősegítése terén.

A projekt közvetlen céljai

A projektbe bevont szakemberekkel, önkéntesekkel valamint a tevékenységekhez szükséges anyagi feltételek biztosításával célunk, hogy javítsuk a szociális szolgáltatások minőségét. Biztos szakmai és működési alapokat kívánunk teremteni ahhoz, hogy a Kedvesház Kollégium továbbra is betölthesse azt a funkcióját, amiért 18 éve létrejött: jelentsen szociális biztonságot, mentálhigiénés törődést, tanulási feltételeket nyújtó közösségi házat, aminek fontos a hídépítő szerepe a család és az iskola között.

Az alapellátáson túl, - a gyerekeket, a szülőket és az iskolát is érintő - oktatási, személyiség fejlesztő, közösségi, kulturális, tehetséggondozói, pályaorientációs, programok és tevékenységek révén megvalósítani az intézmény pedagógiai programjában előírt Kedvesház-pedagógiai gyakorlatot. E tevékenységek megvalósításával az is célunk, hogy az intézmény - mint a Kedvesház-pedagógia bázisintézménye - működésével teljes mértékben megfeleljen majd a modellintézményi elvárásoknak.

Szakmai- és szakmaközi együttműködések erősítése. Az iskolával, az önkormányzattal, a helyi szociális ellátó rendszerrel, valamint a civil szervezetekkel való szoros együttműködés kettős célt szolgál: 1) közös érdekek mentén egymás munkájának megismerése, elismerése és támogatása. 2) Az együttműködések révén a projekt helyi társadalom felé sugárzott pozitív hatásainak felerősödése.

Az Alapítvány működésének megújítása; az intézmény működését, valamint a program népszerűsítését szolgáló bevételi források növelése. Egy, a projekt keretében alkalmazni kívánt alapítványi menedzser forrásteremtő, szervezetfejlesztő tevékenységétől azt várjuk, hogy a projekt időszak alatt alakuljon ki egy "üzemszerűen" működő belső szervezet, és egy a hosszútávú tervezést lehetővé tevő biztos háttér támogató hálózat. Fő feladata, annak megszervezése, hogy jelen projekt sikeres lezárása után is álljon rendelkezésre elegendő anyagi forrás, ami lehetővé teszi a program fenntarthatóságát és népszerűsítését.

Szakmai fejlesztés, modellprogram kidolgozása. A Kedvesház Esélyteremtő Program népszerűsítésével (továbbképzések, konferenciák, könyvkiadás), valamint sztenderdjének kidolgozásával célunk, hogy a program nagyobb szakmai nyilvánosságot kapjon, és széles körben megismerhetővé, terjeszthetővé váljon.

A projekt során tervezett tevékenységek

Humánerőforrás fejlesztése

Jelenleg 3 fő (vezető, pedagógiai asszisztens, házvezető) dolgozik a Kedvesházban, nincs elég kapacitás a minőségi oktató – nevelő munkához, a megfelelő szociális szolgáltatások nyújtásához. A projekt keretében növeljük a Kedvesház dolgozói létszámát: 1 nevelőtanár, 1 szociális munkás 1 roma családsegítő munkatárs alkalmazásával.

Tárgyi feltételek javítása

Szükséges az elhasználódott tárgyi és eszközállomány pótlása, javítása. Tervezett beszerzések: heverők konyhai eszközök, mosógép ágyneműk, lámpák fénycsövek, rajz és taneszközök, gitárok, ritmus hangszerek, nyomtató, fénymásoló, fényképezőgép. Fürdőszoba felújítás.

Képesség fejlesztés, felzárkóztatás, személyiségfejlesztő és tehetséggondozói tevékenységek
A projektben 3 óraadó tanárt (reál, humán, nyelvszakos – heti 2-2 óra), egy fejlesztő pedagógust, (heti 2 óra), alkalmazunk, ők tartják majd délutánonként az egyéni/csoportos fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokat kollégiumban.

Szociális, közösségi, kulturális és a művészeti tevékenységek
A megvalósításába önkénteseket (Nyíregyházi Főiskola szociális munkás hallgatóit) is bevonunk. Ők mentorként is részt vehetnek a projektben.

 • A születésnapok megünneplése;
 • „Nyitott ház” program – szülők, iskolai pedagógusok, gyerekek, nevelők együttműködő intézmények képviselői (2 havonta);
 • Családlátogatások;
 • Családi nap – szülők, Kedvesházi gyerekek, testvérek, kollégiumi dolgozók, alapítványi képviselők, önkéntesek, mentorok – (2 havonta);
 • Havi értékelési rendszer – gyerekek, jutalmazások (havonta);
 • Hétvégi „koli nap” – gyerekek, mentorok, szülők; – közös 1 napos kirándulások, közösségi,kulturális, sport rendezvény (2 havonta);
 • „Az én projektem” alkotások bemutatása és értékelése – mentorok, szülők, gyerekek, zsűri (2 alkalom/év);
 • „Életképek, példaképek” – egy híresség meghívása, életének, munkásságának megismerése, (4 alkalom/év);
 • Informatikai foglalkozás (heti 2 óra);
 • Pályaorientáció – látogatások (4 alkalom/év);
 • Manuális/képzőművészeti foglalkozás (heti 2 óra);
 • Zene/ ének tanítás - folklór - óraadó, heti 2 óra);
 • Néptánc tanítás ( óraadó,heti 2 óra);
 • Nyári tábor (7nap)
 • Évnyitó tábor - közösségépítés, közös szokás és értékrend kialakítása (7nap)
 

Szakmai és szakmaközi együttműködések erősítése
Az iskolai pedagógusokkal kölcsönös hospitálásokat, esetmegbeszéléseket, tervezünk. Elindítjuk a Kedvesház-pedagógiai szakmai műhelyt (havi 1 alkalom) osztályfőnökök, szaktanárok kollégiumi dolgozók részvételével. Célja a rendszeres információcsere, az eredmények értékelése, a problémák megbeszélése, közös stratégiák, és egységes szemléleten/gyakorlaton alapuló módszertan és elvárás rend kialakítása.
Az önkormányzatot tájékoztatjuk eseményeinkről, képviselőit meghívjuk rendezvényeinkre. A településen működő Filadelfia Evangélikus Egyházközösséggel, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, és a Biztos Kezdet Gyerekházzal közös szervezésben beindítjuk a „szülői- klub” programot (havi 1 alkalom). Közös akciókat tervezünk, a szociális hátrányok enyhítésére: ruha és élelmiszer adományok gyűjtése, elosztása. A helyi társadalmi elfogadás erősítésére és aktivitásra késztet „A tiszta Nyírtelekért” szemét szedés,vagy „Fuss az egészségedért” családi futóverseny akció..
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait bevonjuk a kollégium életébe, illetve kérjük segítségüket szociális, jogi, érdekképviseleti ügyek intézéséhez. A védőnővel és a gyermekorvossal szerződést kötünk. Az orvos félévente egészségügyi állapotfelmérést, és havonta ellenőrző vizsgálatot végez. A védőnő havi 1 alkalommal foglakozásokat tart az egészséges életmódról, és heti 3 órában védőnői szolgálati tevékenységet végez a tanyabokrokban.

Forrásteremtő kapacitás növelése
A projekt előkészítő szakaszában elkezdődött az alapítvány eddigi működésének felülvizsgálata. A kuratórium határozott arról, hogy a projekt időszakában egy „alapítvány menedzser”-t alkalmaz, akinek kettős feladata lesz: 1) A projekt pénzügyi, gazdasági ügyeinek intézése; 2) Az alapítvány bevételét növelő PR és menedzseri tevékenységek.

Szakmai fejlesztés, népszerűsítés, modellprogram sztenderdjének kidolgozása
A projekt megvalósítása szakmai fejlesztést és innovációt is jelent, ami modellértékűvé teszi a programot. Tevékenységek: Kedvesház program sztenderd kidolgozása, előadások, konferenciák, Kedveskönyv módszertani könyv kiadása, terjesztése, Kedvesház-pedagógia továbbképzések, további források bevonása: kampányok, akciók, PR. tevékenységek.

Várható eredmények, hatások a szakmai területen

1) Javulnak a családok szociális- és egészségügyi hozzáférési esélyei, a kollégiumi ellátás színvonala, a tanulmányi eredmények, nő a továbbtanulók létszáma. Eredményesebb lesz a családok bevonása, ez által nő a program elfogadottsága a szülők körében; növekszik önbecsülésük, erősödik aktivitásuk a helyi társadalmi részvételben, javulnak kilátásaik, esélyeik saját élethelyzetük javítására.

2) Az eredmények az óvoda, az iskola, a szociális- és egészségügyi ellátórendszer, valamint az önkormányzat vonatkozásában is hasznosulnak, a lemorzsolódás csökkentésében, a családokkal való együttműködő kapcsolat kialakításában, az esélyegyenlőség biztosításában.

3) Ennek érdekében tett lépések: program- és szervezetfejlesztés, szokás és értékrend, hatékony munkaszervezés, felelősségterületek, mentori tevékenység, bemeneti-és kimeneti mérések, dokumentációs rendszer, szakmai és szakmaközi együttműködések, modell program kidolgozása/népszerűsítése, nyilvánosság.

A projekt várható eredményeinek hatásai a szervezetre

A Kedvesházban a létszámbővítéssel megszűnik a dolgozók túlterheltsége, lehatárolódnak a felelősségterületek, a kialakul és megszilárdul a szervezeti működés rendje. A szakmai vezető és a kollégiumvezető összehangolt irányításával szervezettebb, hatékonyabb lesz az intézményi működés.
Az alapítványi menedzser és a szakmai vezető munkája révén nagyobb hangsúlyt kap a szakmai és pénzügyi tevékenységek összehangolása. Az alapítványi menedzser foglalkoztatásának mérhető hatása a bevételi források növekedésében realizálódik.

A projekt pénzügyi fenntarthatósága

Az állam által biztosított normatívára, továbbra is számítunk. Az alapítványi menedzsert továbbra is alkalmazzuk, forrásteremtő tevékenysége révén, hosszútávon fenntartható lesz a Kedvesház és a Kedvesház-program. A projektidőszak alatt létrejött értékek és eredmények felmutatásával kiszélesednek további pályázati lehetőségink a program továbbfejlesztéséhez, valamint a modell, intézményi működtetéshez. A projekt fejlesztései, azok eredményei és hatásai, valamint az adaptálhatóságot lehetővé tevő sztenderd, várhatóan a jelenleginél nagyobb támogatottságot jelent majd, mind a programnak, mind a Kedvesháznak. Ezt már a projekt időszakában törekszünk hasznosítani, az alapítványi menedzser és a szakmai vezető munkája révén adományozók, támogatók felkutatásával.

Szervezeti fenntarthatóság.

A projekt során létrejött szervezeti háttér a projekt befejezése után is rendelkezésre áll majd a Kedvesház működéséhez. A projekt keretében alkalmazott 3 kedvesházi dolgozót továbbra is alkalmazni kívánjuk és ez érvényes a külső humán erőforrásra (óraadók, foglalkozás vezetők, gyerek orvos, védőnő, önkéntesek/mentorok) is. A két év során gyakorlatot szereznek a bevont munkatársak, megismerik és megtanulják alkalmazni a Kedvesház – pedagógiát a saját területükön (oktatás, nevelés, szociális munka, egészségügy, kommunikáció stb.). Létrejön egy szakmai stáb, ami a modell intézményi működés szakmai biztosítékát jelenti majd mind a program fejlesztéséhez, mind pedig a terjesztéséhez.
Az intézményt továbbra is a Gyerekekért SOS’ 90 Alapítvány fogja működtetni. A szakmai vezetés elkötelezett a program mellett, a fenntartó pedig minden erőfeszítést meg fog tenni a szervezeti háttér fenntarthatóságáért illetve működési feltételek biztosításáért.

 
FacebookGoogle bookmarkTwitterSatartlapJP-Bookmark

Nemzeti Tehetség Program

emet logo

emmi logo

ntp logo

Gyerekarcok a Kedvesházban

gyerekarcok_25.jpg

Gyerekekért SOS 90' Alapítvány

1% felhasználásáról 1% felhasználásáról
Közhasznúsági beszámolók Közhasznúsági beszámolók

Látogatottság

mod_vvisit_counterMa:16
mod_vvisit_counterTegnap:12
mod_vvisit_counterEzen a héten:16
mod_vvisit_counterMúlt héten:198
mod_vvisit_counterE hónapban:464
mod_vvisit_counterMúlt hónapban:746
mod_vvisit_counterÖsszes látogató:39168

1% felajánlás

Kedveskönyv

kedveskonyv

Ki olvas minket?

Oldalainkat 34 vendég böngészi

Számlaszámunk, adószámunk

Támogatást az alábbi számlaszámra küldhetnek:
Gyerekekért SOS 90' Alapítvány
MKB Bank
10300002-27003783-00003285
IBAN: HU11 1030-0002-2700-3783-0000-3285
SWIFT (BIC) MKKB HU HB

Adószámunk: 19205856-1-15

Statisztika

Tagok : 1
Tartalom : 218
Webcímek : 5
Tartalom találatai : 348358